Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Opinie separată

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul pct. 25 lit. î) al Regulamentului cu privire la activitatea
Comisiei Electorale Centrale
În cadrul ședinței din 23 iunie 2015, Comisia a adoptat, cu votul majorității membrilor săi, hotărîrea nr. 3514 ”Cu privire la particularitățile votării în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015”, prin care a stabilit reguli după care vor vota anumite categorii de cetățeni în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de primar în 457 de circumscripții electorale, fixat pentru data de 28 iunie 2015. Nefiind de acord cu opiniile exprimate de majoritatea membrilor Comisiei la adoptarea acestei hotărîri, îmi expun opinia separată, pornind de la următoarele considerente.
1. Conform prevederilor art. 38 alin. (1) al Constituției, ”voinţa poporului se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”, iar potrivit alin.(2) al normei citate, ”cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv”.
2. Data alegerilor locale generale se stabilește, conform art. 122 al Codului electoral, prin hotărîre a Parlamentului. Potrivit art. 1 al Codului electoral, alegerile generale au loc într-o singură zi, pe întreg teritoriul țării. Prin Hotărîrea nr. 50 din 3 aprilie 2015, Parlamentul a stabilit data alegerilor locale generale pentru 14 iunie 2015.
3. Conform art. 123 alin. (2) al Codului electoral, la alegerea consiliului local și a primarului nu participă alegătorii care nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Potrivit prevederilor art. 1 al Codului, domiciliu este considerat locul de trai permanent al persoanei, confirmat în buletinul de identitate.
4. În condițiile art. 134 al Codului electoral, dacă nici un candidat la funcția de primar nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate se dispune organizarea turului al doilea de scrutin între primii doi clasați. La data de 16 iunie 2015, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 3502 ”Cu privire la data desfășurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău, precum și a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale)”. În pct. 4 al hotărîrii respective, s-a stabilit că ”votarea în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale se va efectua în baza acelorași liste electorale utilizate la primul tur”.
5. Prin norma sus-citată, Comisia a conservat situația existentă la data de 14 iunie 2015 în ceea ce privește participarea alegătorilor la alegerea primarilor ce nu au fost aleși din prima încercare. Or, cum s-a arătat supra, alegerile au loc într-o singură zi, stabilită prin hotărîrea Parlamentului, cu excepția cazurilor cînd e nevoie de continuarea scrutinului pentru alegerea primarilor. Turul doi al scrutinului nu este altceva decît o prelungire a alegerilor generale. Este o a doua etapă a acestora, o a doua repriză, metaforic vorbind. Turul al doilea de scrutin în nici un caz nu poate fi considerat ca fiind un nou scrutin în sine. De altminteri, Codul electoral nu prevede decît trei tipuri de alegeri locale – alegerile locale generale, alegerile locale noi și alegerile parțiale. La turul doi se poate de procedat, deopotrivă, în cadrul alegerilor locale generale și alegerilor locale noi, dacă survin condițiile prevăzute la art. 134. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală a acționat corect cînd a stabilit că votarea în turul al doilea se va efectua în baza acelorași liste electorale utilizate în primul tur.
6. Contrar logicii expuse în hotărîrea nr. 3502, Comisia a adoptat hotărîrea nr. 3514, stabilind noi reguli în ceea ce privește votarea în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin a unor categorii de alegători. Astfel, în timp ce pct. 1 al hotărîrii nr. 3514 clarifică situația în care se vor afla, eventual, alegătorii, care și-au schimbat domiciliul/reședința în perioada 15-28 iunie, aceștia putînd să participe la votare în cadrul acelorași secții de votare la care au votat în ziua de 14 iunie 2015, pct. 3 al aceleiași hotărîri răstoarnă logica hotărîrii nr. 3502. Or, în condițiile pct. 3 al hotărîrii nr. 3514, alegătorii a căror reședință
a expirat în perioada 15-28 iunie 2015 vor putea vota în alte circumscripții electorale decît cele în care au votat în cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie, primul tur, și anume, în acelea unde au avut înregistrat domiciliul înaintea înregistrării reședinței. Pe de o parte, acest lucru înseamnă că alegătorii respectivi urmează a fi înscriși în listele electorale suplimentare la locul de domiciliu, iar pe de altă parte, că alegătorii din această categorie vor putea participa, suplimentar, la alegerea a încă unui ales local, în cadrul altei circumscripții electorale de același nivel. Or, aceasta contravine egalității votului statuate la art. 38 al Constituției, așa cum am arătat supra, principiu dezvoltat în art. 4 al Codului electoral, potrivit căruia ”în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot”.
7. Din același motive Comisia nu putea stabili că persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani în perioada dintre cele două tururi ale alegerilor locale generale vor putea participa la votare. Or, așa cum arătam, ziua alegerilor ca termen de referință a fost fixată pentru data de 14 iunie 2015, prin hotărîre a Parlamentului. Ziua de 28 iunie a fost stabilită drept dată la care scrutinul început la 14 iunie va continua, în baza acelorași liste electorale și cu implicarea acelorași organe electorale.
8. În ceea ce privește soluția adoptată în pct. 4 al hotărîrii CEC nr. 3514, în privința persoanelor care dețin acte de identitate fără cod numeric personal (IDNP), aceasta urma a fi adoptată înaintea zilei de 14 iunie 2015 și nu post-factum. Or, odată ce alegătorii din această categorie nu au fost înscriși în listele electorale la primul tur de scrutin, înscrierea în liste la cel de-al doilea tur de scrutin, cu admiterea la exercițiul votului, este o măsură întîrziată.
9. După natura sa juridică, hotărîrea nr. 3514 este una care stabilește derogări de la prevederile hotărîrii nr. 3502, însă acest fapt nu este invocat în preambulul actului în cauză. Mai mult, hotărîrea adoptată nu întrunește condițiile generale obligatorii stabilite la art. 5 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.
10. Clauza de emitere a hotărîrii nr. 3514 conține referințe la art. 11, 18, 26 alin. (1) lit. b) și n), 39 și 123 ale Codului electoral, deși nici una dintre aceste norme nu oferă destulă temeinicie pentru materia reglementată în partea dispozitivă a hotărîrii. Așa de exemplu, potrivit art. 123 al Codului electoral, la alegerea primarilor nu participă alegătorii care nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Legiuitorul a folosit verbul ”a domicilia” la timpul prezent, ceea ce înseamnă în mod implicit că nu pot participa la scrutin alegătorii care și-au stabilit traiul în localitatea respectivă după ziua alegerilor locale generale, care, după cum am arătat, ca reper temporal și juridic este data de 14 iunie 2015. Un alt exemplu: art. 39 al Codului electoral, invocat în clauza de emitere, reglementează procedura de întocmire a listelor electorale. Potrivit normei citate, în cazul în care un alegător își schimbă locul de ședere în perioada dintre data întocmirii listelor electorale și ziua alegerilor, acesta va solicita biroului electoral al secției de votare corespunzător ultimului loc de domiciliu un certificat pentru drept de vot, depunînd în acest scop o declarație și anexînd copia actului de identitate. Acest mecanism legal a fost instituit de legiuitor pentru a-i oferi procesului electoral un caracter ordonat, organizat, predictibil, în scopul prevenirii dublărilor în listele electorale și migrației excesive a alegătorilor dintr-o circumscripție electorală în alta.
11. Instituirea unor noi reguli în perioada dintre cele două tururi ale alegerilor locale generale este în măsură să pericliteze buna desfășurare a celui de-al doilea tur de scrutin, ceea ce în definitiv poate afecta integritatea procesului electoral în ansamblu și imaginea instituției.
Andrei VOLENTIR,
membru al Comisiei Electorale Centrale