Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Servicii Sociale

 În scopul garantării accesului la servicii sociale a grupurilor defavorizate, Guvernul în anul 2018 prin Hotărîrea nr. 800 a instituit pachetul minim de servicii sociale,care include :

- Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;

- Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii; 

- Serviciul social Asistență personală.

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 716/2018 a fost aprobat Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

       Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate este un serviciu social specializat, instituit în baza deciziei consiliului raional nr.5/2 din 18 octombrie 2018,

Serviciul are drept scop, susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/ diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate și a criteriilor de eligibilitate.

         Suportul monetar se acordă familiei sau persoanei care potrivit rezultatelor evaluării necesită suport pentru depășirea situației de dificultate.

Acest suport reprezintă o sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă familiei /persoanei aflate în situație de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioada determinată , dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență. Cuantumul suportului monetar nu va tepăși suma de 6000 lei. Titularul suportului este persoana solicitantă , iar beneficiarul acestuia – familia/persoana defavorizată.

           Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile persoanei, procurarea combustibilului pentru reparația hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.

         Pentru a solicita suport monetar persoana depune cerere și actele necesare la asistentul social comunitar din localitate. Ssistentul social recepționează cererea, organuzează echipa multidisciplinară și de comun cu acesta efectuează evaluarea necesităților persoanei/familiei defavorizate, precum și elaborează planul individualizat de asistență. Dosarele solicitanților de suport monetar sînt examinate în cadrul Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate aprobată prin decizia Consiliului raional nr.5/2 din 18 octombrie 2018.

Comisia dată eliberează aviz privind acordarea sau neacordarea acestui suport. În baza avizului Comisiei, Șeful Structurii teritoriale de asistență socială emite ordin cu privire la acordarea sau refuzul acordării suportului monetar.

           Suportul monetar poate fi acordat și familiilor care beneficiază de ajutor social în mărime nesemnificativă, care nu poate contribui la depășirea stării de dificultate cu care se confruntă persoana familia/persoana defavorizată.

Asistentul social comunitar este responsabil de monitorizarea modului de utilizare a suportului și implementarea planului individualizat de asistență.

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Serviciul este prestat în două forme:

1) sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc;

2) sprijin familial secundar – ansamblu de activităţi care se realizează pentru protecţia familiei şi a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru reintegrarea copilului.

Scopul serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.

Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

- consolidarea competențelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariției riscurilor privind bunăstarea copilului;

- susținerea familiei/părinților în dezvoltarea rezilienței pentru a depăși situațiile de dificultate;

- susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie;

- susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.                               

Beneficiari ai sprijinului familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie de suport.

Beneficiari ai sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de separare.

Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie.

Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul social comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială, prin fișa de referire, examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei.

Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei. Familia beneficiară de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bănesc.

Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă prezentate de managerul de caz.

Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată de comisia raională/municipală pentru protecţia copilului aflat în dificultate în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Avizul Comisiei este prezentat managerului Serviciului.

Acordarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă socială, cu avizul pozitiv al Comisiei.

Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul printr-o plată unică sau lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.

Cuantumul ajutorului bănesc nu va depăşi suma de 4000 lei.

Managerul de caz monitorizează, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă.

În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistență, acesta va solicita structurii teritoriale asistență socială sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistență este imperios necesară pentru asigurarea respectării interesului superior al copilului.

Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului șefului structurii teritoriale asistență socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului.

Modul de utilizare a ajutorului bănesc se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, semnat de către beneficiar şi managerul de caz.

Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea obiectivelor  planului individualizat de asistenţă şi înregistrarea progreselor durabile în dinamica familiei, întocmind raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă.
            

   Maria Bajura

Șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei