Anunțuri

Anunț

 

În baza Ordinului nr.65 din 12.09.2022 Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în Memorandumul de Înțelegere între ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii ( 2022-2026), alocate în vederea finananțării Fondului de susținere a populației și a altor măsuri, Direcția Asistență Socială și  Protecție a Familiei Sîngerei  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei (contract prestare servicii): Consultant în domeniul Protecției copilului   în cadrul  Sirecției, pentru o perioadă determinate  de 12 luni.

             Scopul și sarcinile de bază ale  funcției :

 • contribuirea la eficientizarea activității autorităților publice locale I prin promovarea și aplicarea pe plan local a legislației, protecției drepturilor copiilor  și protecției sociale a familiilor cu copii în situație de risc, familii refugiate cu copii;
 • asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia;
 • dezvoltarea mecanizmului intersectorial de cooperare în domeniul protecției copilului;
 • reprezentarea intereselor legale a copiilor;
 • monitorizarea copiilor refugiați;
 • Cerinţe specifice minime:
 • abilităţi de utilizare a computerului;
 • cunoașterea legislației în domeniul protecției copilului;
 • studii superioare în domeniul asistenței sociale,protecției drepturilor copiilor;
 • experiență profesională: minim 3 ani experiență în domeniu.
 • Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 • Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  11 zile calendaristice, începând cu data de 20.10.2022 până la data de 31.10.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexă din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, de licență sau echivalente, anexe la diplome;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical.
 • Bibliografie:
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
a)      Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la asistenţa socială;

b)      Legea Nr. 123 din 18-06-2010 cu privire la serviciile sociale.

c)      Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie;

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

 

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere pentru participare la concurs până la 31 octombrie 2022, ora 17.00,  la adresa:  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei,  or. Sîngerei ,str. N. Testemițeanu nr.9, et. 1. 

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 6-31-50. E-mail: daspf.singerei@gmail.com