Funcții vacante

Atenție Concurs:

                                                         

Direcția Educație Sîngerei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor în cadrul concursului  pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

 • P. Gimnaziul ,,Vitalie Ceban”, s.Alexăndreni;
 • Gimnaziul ,,Ion Vatamanu”, s.Mîndreștii Noi;
 • Gimnaziul ,,Leonida Lari”, s.Bursuceni;
 • Gimnaziul Mihailovca;
 • Gimnaziul Țîpletești.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor nominalizate prezintă dosarul la Direcția Educație Sîngerei (personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail), în termen de 14 zile calendaristice  din ziua  publicării avizului pe site-ul DE.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  universitare, cu o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani, la data expirării  termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba romănă (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă ), sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1), lit.g)-r) și art.301 alin.(1) lit.a)-b) din CM al RM sau destituiți din funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

– Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul  Regulament (în două exemplare);

–  Copia actului de identitate;

–  Copia/copiile actului/actelor de studii;

–  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;

– Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la prezentul  Regulament;

– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  narcolog), pentru exercitarea funcției;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Actele vor fi depuse la Direcția Educație Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație. Informații suplimentare la tel fix:026221116, tel.mobil: 078320260,  e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs –   10 decembrie  2023.

DATE DESPRE INSTTITUȚII:

I.P. Gimnaziul  ,,Vitalie Ceban”, s.Alexăndreni

 • La data de 01.12023 – 168 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 3.562,200 lei (deficit bugetar – 736.200 lei);

2023 – 4.271,400 lei (deficit bugetar – 1.336.200 lei)

 • Infrastructura existentă: instituția este gazificată, dispune de vestiar, bloc sanitar, cantină, sală de sport, laboratoare la fizică, chimie și biologie, clasele sunt reparate cosmetic.Clădirea necesită reparație capitală și nu este termoizolată, acoperișul necesită renovare parțială.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26271368;
 • Prin e-mail: gimnaziulalexandreni@mail.ru;
 • Prin poștă: s.Alexăndreni, str.M.Eminescu, MD-6211, r-l Sîngerei.

 

 Gimnaziul ,,Ion Vatamanu”, s.Mîndreștii Noi

 • La data de 01.10.2023 – 100 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 2.404,200 lei

2023 – 3.053,400 lei

 • Infrastructura este în stare bună: doar că clădirea necesită izolare termică .
 • Proiecte în derulare: ,,Spre o școală incluzivă în Moldova”, ,,Importanța suportului societății pentru dezvoltarea comunităților”, ,,Digitalizarea Educației”.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +262245352;
 • Prin e-mail: sanduleac@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Mîndreștii Noi, MD-6231, r-l Sîngerei.

 

Gimnaziul ,,Leonida Lari”, s.Bursuceni

 • La data de 01.10.2023 – 67 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 1.783,800 lei

2023 – 2.189,400 lei

 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26256266;
 • Prin e-mail: ala@singerei.edu.md;
 • Prin poștă: s.Bursuceni, MD-6215, r-l Sîngerei.

 

Gimnaziul Mihailovca

–   La data de  01.10.2023 – 65 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 399,200 lei
 • 2023 – 195,900 lei.
 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare: ,,Satul European”. Valoarea investiției 877.219,05 lei.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26235354;
 • Prin e-mail: crigan@mail.ru;
 • Prin poștă: s.Mihailovca, MD-6230, r-l Sîngerei.

 

Gimnaziul Țîpletești       

La data de  01.10.2023 – 80 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 991,100 lei;
 • 2023 –  434,700 lei.
 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26244611;
 • Prin e-mail: gimnaziultipletesti@mail.ru;
 • Prin poștă: s.Țîpletești, MD-6242, r-l Sîngerei.