Deciziile aprobate de Consiliul raional în cadrul ședinței din 10.06.2022

 1. Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare și reîncadrarea în funcție a Secretarului Consiliului raional.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”.

Anexa nr. 1-4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile din 03.05.2022.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr.1/32 din 31.03.2022 „Cu privire la acordul de acceptare a sublocațiunii”.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea cererii privind suspendarea deciziei nr.1/29 din 31.03.2022.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la conferirea Titlului onorific „Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei.

Raportor: Cernei Oleg, consilier raional

 1. Cu privire la conferirea Titlului onorific „Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei.

Raportor:Tabarcea Vitalie, șef Secție Administrație Publică

 1. Privind modificarea Deciziei nr.10/4 din 19.12.2019 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la stabilirea suplimentelor la salariu personalului de conducere al IMSP, pentru performanţe profesionale individuale în muncă

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.„Gimnaziul Ion Ignatiuc din s. Prepelița” .

Anexa

Raportor: Erimei Svetlana, director IP Gimnaziul Ion Ignatiuc din s. Prepelița

 1. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la transmiterea activelor (costul reprațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.

Raportor: Curciuc Mihail, șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească “SinergyHub””.

Anexa

Raportor: Foltea Ana, specialist superior SAP

 1. Cu privire la modificarea contractului.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional de vaccinare pentru anul 2022 .

Anexa

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Curciuc Mihail, șef-interimar Direcția Educație

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

Consiliul raional Sîngerei

         ANUNŢĂ:

Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 Cerinţe specifice:

– 1 an de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului;

– studii: licențiat în drept

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 
 1. Descrierea generică a funcției

–  realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

– dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Acordarea asistenței juridice și informaționale persoanelor supuse represiunilor politice.
 • Participarea la procesul de elaborare și redactare a proiectelor de decizii ale Consiliului raional și proiectelor de dispoziții ale Președintelui raionului.
 • Contribuirea la emiterea proiectelor de acte administrative privind înregistrarea asociațiilor obștești și întreprinderilor municipale. Ține Registrul de evidență al acestora.
 • Întocmirea, verificarea, înregistrarea contractelor dintre Consiliul raional și persoane fizice/juridice. Ține Registrul de evidență al acestora.
 • Acordarea asistenței informaționale și juridice privind declararea conflictului de interese, angajaților din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional. Ține Registrul de evidență al acestora.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 16.06.2022 până la data de 30.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;

·         Legea nr. 1225/1992 privind reabilitarea victemelor represiunilor politice;

 • Hotărâre de Guvern nr. 627/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîre de Guvern nr. 618/1993 pentru aprobarea regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la tinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

 

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane                                                              _________________________

Teodor DONOS                                                                                                       15.06.2022

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția Juridică și Resurse Umane

Consiliul raional Sîngerei

         ANUNŢĂ:

Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Specialist superior, Secția Juridică și Resurse Umane

 Cerinţe specifice:

– 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului;

– studii: licențiat în drept

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 

 1. Descrierea generică a funcției

– realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

– după caz, necesită supervizare din partea superiorului

 

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Implimentarea legislației în vigoare cu privire la privatizarea patrimoniului public.
 • Acordarea asistenței informaționale și juridice cetățenilor din teritoriul raionului cu privire la procesul de privatizare.
 • Completarea și actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale din cadrul Aparatului Președintelui raionului.
 • Participarea la procesul de întocmire a dosarelor administrative în cadrul secției.
 • Pregătirea materialelor ce ţin de activitatea subdiviziunii, pentru păstrare în arhiva raională.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 16.06.2022 până la data de 30.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;

·         Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

·         Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

·         Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

·         Legea nr. 1324/1993  privatizării fondului de locuinţe;

 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîre de Guvern nr. 618/1993 pentru aprobarea regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la tinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

 

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane                                                              _________________________

Teodor DONOS                                                                                                       15.06.2022

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul Financiar

Consiliul raional Sîngerei

   ANUNŢĂ:

Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Specialist principal, Serviciul Financiar

 Cerinţe specifice:

– 1 an de experienţă profesională în domeniul contabilității;

– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, 1C);

– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, finanțe sau economie.

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 
 1. Descrierea generică a funcției

–  realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

– dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Întocmirea documentelor de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare şi urmărirea primirii la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor.
 • Participarea la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrarea în contabilitate documentelor de casare şi declasare a bunurilor.
 • Organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional.
 • Avizarea contractelor pentru achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate, asigurarea evidenţei şi înregistrarea lor la Trezoreria Teritorială.
 • Ordonarea documentelor conform nomenclatorului arhivei de stat pentru păstrare.
 • Asigurarea executării deciziilor consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pentru unele cheltuieli neprevăzute.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 16.06.2022 până la data de 30.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu  privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 113/2007  Legea contabilității;
 • Ordinul MF nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
 • Ordinul MF nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

 

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane                                                              _________________________

Teodor DONOS                                                                                                       15.06.2022