Anunțuri, Fără categorie

Consiliul raional Sîngerei anunță prelungirea termenului de depunere pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Educație

Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Șef, Direcție Educație

 Cerinţe specifice minime:

– 3 ani de experienţă profesională în domeniul educației;

– abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Office Word, Excel,  Power Point);

– cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;

– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul învățământului.

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 2. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 3. b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 4. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 6. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 7. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 8. g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 9. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 10. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 11. j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:

Realizarea implementării politicii de stat în domeniul învățământului. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs începând cu data de 03.10.2023 până la data de 17.10.2023 (inclusiv), următoarele documente:

 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

https://singerei.md/wp-content/uploads/2023/10/Anunt-Sef-septembrie-Prelungire.docx