Anunțuri, Funcții vacante

Consiliul raional Sîngerei, ANUNȚĂ:

Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane

Cerinţe specifice:

2 ani de experienţă profesională în domeniul juridic;

abilităţi de utilizare a computerului;

studii: licențiat în drept

1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:

deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnicăvorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
are capacitate deplină de exerciţiu; 
nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitareafuncţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţiamedicală abilitată;
are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă
în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) al Legii nr. 158/2008 privind funcțiapublică și statutul funcționarului public, sau nu i-a încetat contractulindividual de muncă pentru motive disciplinare;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază saucomplementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive princare s-a dispus această interdicţie;
 nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitatepublică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționalede Integritate. 

2. Descrierea generică a funcției

conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectivde cel puțin 4 unități de personal;
este responsabil/responsabilă de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activitățile care implică exercitareaprerogativelor de putere publică;
este direct responsabil/responsabilă de activitatea subdiviziuniiconduse, raportează direct superiorului/superioarei;
posedă abilități de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
este responsabil/responsabilă de deciziile tactice și operaționaleluate referitor la activitatea subdiviziunii și la domeniul gestionat.

3. Sarcinile de bază ale funcției respective:

Asigurarea unui management eficient al activității Secției;
Asigurarea, monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare, în activitatea autorităţii publice de nivelul II;
Asigurarea protecţiei juridice, drepturilor şi intereselor legitime a autorităţii publice de nivelul II, în instanţele judecătoreşti;
Acordarea asistenţei juridice specialiștilor din cadrul AparatuluiPreședintelui raionului, Șefilor subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, încomisiile consultative de specialitate, a proiectelor de decizii ale Consiliului raional elaborate de specialiștii din cadrul Secției;
Efectuarea expertizei juridice, vizarea proiectelor de acteadministrative cu caracter normativ și individual elaborate de subdiviziunile structurale ale Aparatului Președintelui raionului și Consiliului raional;
Participarea în calitate de membru, în cadrul comisiilor de specialitate instituite la nivel de Aparatul Președintelui raionului și Consiliului raional, pentru asigurarea și monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare.

4Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concursîn decurs de 22 zile calendaristice, începând cu data de 29.01.2024 la data de 19.02.2024 (inclusiv), următoarele documente:

formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201/2009)
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
cazierul judiciar;
certificatul medical;
documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

4. Bibliografie

Acte normative în domeniul serviciul public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public;
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionaruluipublic;
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselorpersonale ;
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notarsau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi vainclude în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 205 (Secția Juridică și Resurse Umane)

Informaţii suplimentare la tel: 068679894. E-mail: mihaliucangela85@gmail.com.