Media, Noutăți

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027

La data de 21 ianuarie 2022, în sala de ședințe a consiliului raional Ungheni s-au desfășurat consultări publice pe marginea proiectului strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 2022-2027. La eveniment au participat: Direcțiile – Secțiile Raionale de Agricultură și Alimentație a raionului Ungheni, Fălești, Sîngerei, Nisporeni, Strășeni, Telenești, Călărași, APL, consultanți și membri a organizațiilor de fermieri, profesionale de filiere, producători agricoli.

 • Cu un cuvînt de salut au venit : Dl. Viorel GHERCIU, Ministru Agriculturii și Industriei Alimentare și Dl. Ghenadi MITRIUC – Președintele Raionului Ungheni. În continuare, Dl Viorel Gherciu împreună cu Anatolie FALA, Secretar general MAIA au făcut o Prezentare „Viziunile, obiectivele generale și specifice ale SNDAR 2022 – 2027, domenii de intervenții, indicatori de impact și monitorizare”. Viziunea strategică a acestui document este dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv, centrat pe lanțurile valorice cu un potențial sporit, prietenos cu mediu ambiant și rezilient la schimbările climatice, care consolidează securitatea și siguranța alimentară și oferă bunăstare și condiții de trai mai bune în mediu rural. La elaborarea SNDAR 2027 au fost preluate obiectivele și țintele SND 2030 aferente sectorului agricol și dezvoltării rurale, și, respectiv, măsurile de intervenție ce vor contribui la atingerea obiectivelor SND 2030, și anume: creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; asigurarea accesului la infrastructura fizică, utilitățile publice și condițiile de locuit; asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală; asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2022-2027 a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, într-un proces participativ larg, cu suportul metodologic și financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în cadrul Acordului privind finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă. Dl ministru a atras atenția la  problemele-cheie  identificate precum:
 • Scăderea calității solului, eroziunea
 • Productivitatea scăzută̆ a terenurilor, structură duală și fragmentată a exploatațiilor agricole
 • Poziția dominantă a culturilor cu valoare redusă in producția agricolă în detrimentul culturilor cu valoare înalta
 • Nivel scăzut al eficientei energetice și al utilizării resurselor regenerabile de energie
 • Dependența agriculturii de condițiile climatice și riscuri naturale
 • Insuficiența biodiversității în mediul rural
 • Dependența de prețurile inputurilor
 • Declinul ratei ocupării forței de muncă în agricultură
 • Insuficienta acuta de personal calificat în agricultură
 • Stare precară a sistemului de irigare și suprafețe mici de terenuri irigate
 • Ritmul lent de dezvoltare a sectorului zootehnic
 • Producție animalieră fragmentată și ineficientă, declinul continuu al șeptelului
 • Neglijarea sectorului acvacultură
 • Infrastructura fizica și de servicii precară în mediul rural
 • Sistem de educație-cercetare-inovare și consultanță în agricultură neadaptate realităților curente

Dificultăți în asigurarea cu forță de muncă calificată și sezonieră Nivel scăzut de procesare al produselor alimentare

 • Cooperarea slaba în agricultura
 • Calitatea necorespunzătoare a produselor horticole
 • Lipsa unui centru de marketing la nivel național
 • Dificultăți privind respectarea normelor de siguranță si calitate a produselor agro-alimentare
 • Gradul de valorificare mic al investițiilor in agricultura
 • Lipsa unei coordonări sistemice a asistentei tehnice acordate domeniului agricol și rural
 • Nivel scăzut al investițiilor și finanțarea inadecvată a sectorului agricol
 • Implicare redusă a comunității ș.a.

La rândul său, pentru soluționarea problemelor principale au fost identificate nevoile de dezvoltare care au fost structurate în patru categorii:

1. Inputuri,

2. Procese agricole,

3.Piețe de desfacere, 

4. Comunitate.

În vederea soluționării problemelor cheie din sectorul agricol și rural, pentru perioada 2022-2027, politica de dezvoltare agricolă și rurală va viza în mod prioritar atingerea următoarelor OBIECTIVE GENERALE:

OG1. Consolidarea potențialului sectorului agricol rezilient la schimbările climatice

OG2. Promovarea practicilor agricole inteligente, eficiente și durabile

OG3. Dezvoltarea pieței locale și sporirea potențialului de export

OG4. Susținerea unei dezvoltări socioeconomice rurale sustenabile. În acest context, politica de dezvoltare agricolă și rurală își propune divizarea convențională a intervențiilor sale pe următoarele domenii specifice:

 1. Producție vegetală
 2. Zootehnia
 3. Agricultura Ecologică
 4. Industria alimentară (procesare)
 5. Marketingul si comercializare producției agroindustriale
 6. Siguranța alimentelor și asigurarea bunăstării animalelor
 7. Educație, cercetare-dezvoltare și consultanță în agricultură
 8. Dezvoltare Rurală
 9. Îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol
 10. Revitalizarea sectorului hidroameliorației

Pentru fiecare dintre domeniile de intervenție vor fi elaborate Programe de dezvoltare pe termen mediu. Din partea consiliului raional Sîngerei au participat la consultări, specialiști din cadrul   direcțiilor Agricultură, Cadastru și Urbanism  și Direcția Economie și Atragerea Investițiilor. MAIA a oferit Consiliului raional Sîngerei un set de manuale instructive(19 cărți) pentru diverse ramuri ale agriculturii ce propagă agricultura durabilă și ecologică.

Valentina Baciu,

Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism