Funcții vacante

Atenție concurs!

                           

Direcția Educație Sîngerei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

 • P. LT ,,Ion Creangă”, s.Rădoaia;
 • P. Gimnaziul Dobrogea Veche.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor nominalizate prezintă dosarul la Direcția Educație Sîngerei (personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail), în termen de 14  zile calendaristice  din ziua  publicării avizului pe site-ul DE.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  universitare, cu o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani, la data expirării  termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba romănă (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă ), sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

– Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul  Regulament (în două exemplare);

–  Copia actului de identitate;

–  Copia/copiile actului/actelor de studii;

–  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;

– Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la prezentul  Regulament;

– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  narcolog), pentru exercitarea funcției;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru  5 ani.

Actele vor fi depuse la Direcția Educație Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație. Informații suplimentare la tel:026221116, e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs –  09 aprilie 2023.

 

DATE DESPRE INSTTITUȚII:

I.P. LT ,,Ion Creangă”, s.Rădoaia –

 • La data de 20.02.2023 – 652 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 10327.0 mln. lei

2023 – 13638.8 mln. lei

 • Infrastructura este în stare bună
 • Proiecte în derulare: ,,Tekwill în fiecare școală”, ,, Spre o școală incluzivă în Moldova”, ,,Școli care promovează sănătatea”, ,, Footbal în fiecare școală”, ,,Prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului”.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26237387;
 • Prin e-mail: ioncreanga@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Rădoaiai, MD-6237, r-l Sîngerei.

 

I.P. Gimnaziul Dobrogea Veche, s.Dobrogea Veche –

 • La data de 02.2023 – 99 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:
 • 2022 – 2 632 200 lei (deficitul 620 000 lei), în 2023 bugetul – 2  952 500 lei (deficitul 1 320 000 lei ).
 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26259319;
 • Prin e-mail: gimndobrogea@mail.ru;
 • Prin poștă: s.Dobrogea Veche, MD-6222, r-l Sîngerei.