Funcții vacante

Atenție concurs!

        Direcția Educație Sîngerei anunță  concurs pentru ocuparea funcției  vacante de șef al Serviciului de  asistență psihopedagogică  din cadrul Direcției Educație.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei speciale cu o experiență profesională de minimum 5 ani,  nu au împlinit vârsta necesară obținerii dreptului  la pensie pentru limita de vârstă,  posedă limba romănă , sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani în baza art.86, alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul muncii al RM.

Candidații pentru ocuparea funcției prezintă la Direcția Educație, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua  publicării avizului pe site-ul DE, următoarele acte de participare la concurs:

-Cererea de înscriere la concurs;

– Copia actului de identitate;

– Copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;

– Copiile actelor care atestă vechimea în domeniu;

-Curriculum vitae perfectat după model Europass;

-Certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

– Certificat de cazier judiciar/declarație pe propria răspundere.

 

Actele vor fi depuse la Direcția Educație Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație. Informații suplimentare la tel:026221116, e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs – 27 mai 2023.