Funcții vacante

Atenție concurs!

 

                                                                                                          03.04.2024

Direcția Educație Sîngerei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

 • P. Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s.Heciul Nou;
 • Centrul de Creație și Agrement Chișcăreni;
 • Centrul de formare Profesională și Ghidare în Carieră pentru Tineri , s.Grigorăuca.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor nominalizate prezintă dosarul la Direcția Educație Sîngerei (personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail), în termen de 10 zile calendaristice  din ziua  publicării avizului pe site-ul DE.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  universitare, cu o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani, la data expirării  termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă ), sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1), lit.g)-r) și art.301 alin.(1) lit.a)-b) din CM al RM sau destituiți din funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

– Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul  Regulament (în două exemplare);

–  Copia actului de identitate;

–  Copia/copiile actului/actelor de studii;

–  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;

– Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la prezentul  Regulament;

– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  narcolog), pentru exercitarea funcției;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Actele vor fi depuse la Direcția Educație Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație. Informații suplimentare la tel fix:026221116, tel.mobil: 078320260,  e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs –   12 aprilie  2024.

 

 

DATE DESPRE INSTTITUȚII:

I.P. Gimnaziul  ,,Grigore Vieru”, s.Heciul Nou

 • La data de 01.03.2024 – 198 elevi.
 • Bugetul instituției pentru anul:

2023 – 4.722,0 mii lei ;

2024 – 4.611,6 mii lei .

 • Infrastructura existentă: instituția este gazificată, dispune de bloc sanitar reparat capital, cantină, sală de sport, teren sportiv renovat total, laboratoare la fizică și chimie, clasele sunt reparate cosmetic și dotate cu mobilier.Clădirea este termoizolată, acoperișul necesită reparație capitală.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26257311;
 • Prin e-mail: gimnaziulgvieru@inbox.ru;
 • Prin poștă: s.Heciul Mou, MD-6226, r-l Sîngerei.

 

 Centrul de Creație și Agrement Chișcăreni

 • La data de 01.03.2024 – 396 copii
 • Bugetul instituției pentru anul:

2023 – 2.718,3 mii lei;

2024 – 2.760,7 mii lei.

 • Infrastructura este satisfăcătoare.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26241505;
 • Prin e-mail: ccacachiscareni@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Chișcăreni, MD-6216, r-l Sîngerei.

 

Centrul de formare Profesională și Ghidare în Carieră pentru Tineri , s.Grigorăuca

 • Grupe implicate în procesul educațional la data de 01.03.2024: frizer – 10 elevi(durata cursului este de 6 luni); croitori – 10 elevi(durata cursului este de 6 luni); operatori la calculator – 8 elevi(durata cursului este de 2 luni).
 • Bugetul instituției pentru anul:

2023 – 5.845,0 mii lei;

2024 – 5.846,0 mii lei

 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26251460;
 • Prin e-mail: centrulprofesionalgrigorauca4@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Grigorăuca, MD-6225, r-l Sîngerei.