Anunțuri

 Atenție concurs!

                                                          

          Direcția Educație Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef adjunct (fpc).

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare, 3 ani de experiență profesională în domeniu, abilități de utilizare a computerului, care posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul țării în limitele stabilite de lege, au capacitate deplină de exercițiu,  nu au împlinit vârsta de 63 de ani, este apt din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate, în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție și nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorități Naționale de Integritate.

Candidații pentru ocuparea funcțiilor prezintă la Direcția Educație Sîngerei, în termen de 20 de   zile calendaristice din ziua  publicării avizului pe site-ul DE, următoarele acte de participare la concurs:

– Cererea de participare la concurs;

– Copia buletinului de identitate;

– Copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare

profesională și/sau specializare;

– Certificatul medical eliberat de instituţia medicală abilitată, din care rezultă că este apt din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcţiei;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Copia actelor care atestă vechimea în domeniu;

 

Actele vor fi depuse la DE Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație.

Informații suplimentare la tel.: 026221116, e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a actelor – 27 ianuarie 2023.