Funcții vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

Consiliul raional Sîngerei

         

ANUNŢĂ:

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Specialist principal, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

 

 Cerinţe specifice:

– 1 an de experienţă profesională în domeniul achizițiilor publice;

– abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Office Word, Excel,  Power Point);

– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, achiziții publice, economie.

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 

 1. Descrierea generică a funcției

–  realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

– dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Asigurarea organizării și desfășurării procedurilor de achiziție pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor pentru necesitățile autorității.
 • Asigurarea întocmirii Planului de achiziții anual și Anunțului de intenție.
 • Acordarea asistenței metodologice întru desfășurarea corectă a procedurilor achizițiilor publice.
 • Examinarea calitativă și în termen a scrisorilor și informațiilor cu subiecte din domeniu.
 • Asigurarea reprezentării Consiliului raional Sîngerei, în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

 

 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  20 zile calendaristice, începând cu data de 22.08.2022 până la data de 12.09.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 2. a) formularul de participare, specificat în Anexa nr.1 la HG nr. 201/2009;
 3. b) copia buletinului de identitate;
 4. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 6. e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 7. f) cazierul judiciar.
 8. g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

 

 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu  privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ; 
 6. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
 7. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.