Funcții vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal, Serviciul Financiar

Consiliul raional Sîngerei

         ANUNŢĂ:

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Specialist principal, Serviciul Financiar

 Cerinţe specifice:

– 1 an de experienţă profesională în domeniul contabilității;

– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, 1C);

– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, finanțe sau economie.

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 

 1. Descrierea generică a funcției

–  realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

– dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Întocmirea documentelor de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare şi urmărirea primirii la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor.
 • Participarea la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrarea în contabilitate documentelor de casare şi declasare a bunurilor.
 • Organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional.
 • Avizarea contractelor pentru achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate, asigurarea evidenţei şi înregistrarea lor la Trezoreria Teritorială.
 • Ordonarea documentelor conform nomenclatorului arhivei de stat pentru păstrare.
 • Asigurarea executării deciziilor consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pentru unele cheltuieli neprevăzute.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  20 zile calendaristice, începând cu data de 13.09.2022 până la data de 03.10.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu  privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 113/2007  Legea contabilității;
 • Ordinul MF nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
 • Ordinul MF nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

 

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane                                                              _________________________

Teodor DONOS                                                                                                       13.09.2022