Funcții vacante

Consiliul raional, ANUNȚĂ

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist superior, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

  Cerinţe specifice minime:

  6 luni de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Office Word, Excel,  Power Point);

– studii superioare, de licență sau echivalente absolvite în domeniul economie/inginerie.

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 

 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:

Asigurarea/sprijinirea realizării obiectivelor Programului Național de îmbunătățire a Eficienței Energetice (în continuare EE) și Surselor de Energie Regenerabile (în continuare SER), acordarea asistenței necesare la elaborarea programelor și planurilor locale pentru implimentarea măsurilor de EE și SER. Acordarea suportului în procesul decizional, pentru reducerea intensității energetice în cadrul instituțiilor publice și implimentarea sistemelor bazate pe utilizarea SER. Monitorizarea respectării politicii pentru siguranța rutieră a raionului, transportarea călătorilor și bagajelor pe teritoriul raionului.

Sarcinile de Bază:

 1. Participarea la organizarea și elaborarea programelor locale de îmbunătățire a eficienței energetice.
 2. Efectuarea controlului asupra realizării actelor normative ce conțin sarcini, directive în domeniul eficienței și surselor de energie regenerabilă.
 3. Efectuarea cel puţin o dată în an a analizei consumului de energie în vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
 4. Elaborarea periodică a prognozelor în domeniul eficienței energetice și resurselor energetice, precum și elaborarea planului de strategie pentru siguranța rutieră a raionului și monitorizarea îndeplinirii lui.
 5. Monitorizarea permanentă a stării tehnice a parcului auto care aparține Consiliului raional, activității privind transportarea călătorilor și bagajelor pe teritoriul raionului Sîngerei.
 6. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs, începînd cu data de 11.08.2023 până la data de 01.09.2023 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Notă: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Bibliografie:

           Acte normative în domeniul serviciul public

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional ;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

·          Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·       Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 Acte normative în domeniul de specialitate:

·      Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică;

·      Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

·      Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;

·      Legea nr. 107 din 27.05.2016 privind energia electrică;

·      Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor;

·      Legea nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică;

·      Hotărârea Guvernului Nr. 45/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică;

·      Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la strategia energetică până în anul 2030.

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 205 (Secția Juridiă și Resurse Umane)         

 

Informaţii suplimentare la tel. 067455733. E-mail: serviculjuridic@gmail.com