Funcții vacante

Consiliul raional Sîngerei ANUNŢĂ:  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

Cerinţe specifice minime:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Office Word, Excel, Power Point);
– studii superioare, de licență sau echivalente absolvite în domeniul economiei; dreptului; administrației publice;
sau relații internaționale.
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele
stabilite de lege;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului
medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr.
158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de
bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare
al Autorității Naționale de Integritate.
2. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:
Dezvoltarea capacității administrației publice raionale și locale în ce privește dezvoltarea regională.
Sarcinile de Bază:
1. Participarea la elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.
2. Elaborarea de sine stătător în comun cu alte subdiviziuni a propunerilor de atragere a investiţiilor (proiecte).
3. Acordarea asistenţei tehnice, comunităţilor în implementarea proiectelor şi elaborarea mecanismului de
asigurare a durabilităţii lor.
4. Acordarea susţinerii metodologice, informaţionale, consultative, prin diferite seminare de instruire a
autorităţilor publice locale şi ONG-urilor în vederea atragerii investiţiilor.
5. Atrage investiţii şi contribuie la valorificarea lor prin colectarea resurselor financiare din exterior, scrierea de
proiect, negocieri purtate cu diferiţi donatori, identificarea resurselor locale pentru dezvoltarea durabilităţii.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs, începînd cu data de 28.02.2024 până la
data de 18.03.2024 (inclusiv), următoarele documente:
 formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau
specializare;
 documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea
profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 cazierul judiciar;
 certificatul medical.
 documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz,
prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are
obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data
la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
4. Bibliografie:
Acte normative în domeniul serviciul public
1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2. Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
3. Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
4. Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
Acte normative în domeniul de specialitate:
5. Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438/2006 privind
dezvoltarea regională în Republica Moldova;
6. Hotărârea Guvernului Nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale
7. Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea
mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locale
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele
originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi
interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 205 (Secția Juridiă și
Resurse Umane)
Informaţii suplimentare la tel. 067322609. E-mail: mihaliucangela85@gmail.com