Funcții vacante

Consiliul raional Sîngerei ANUNŢĂ: Concurs pentru ocuparea funcţiei de: Șef/Șefă al IMSP ,,Centrul de Sănătate Sîngerei”

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei de:

Șef/Șefă al IMSP ,,Centrul de Sănătate  Sîngerei”

 Condițiile de participare la concurs:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova sau/și cetățenia altui stat, cu condiția domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova;

2) are studii medicale superioare, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul Sănătății Publice și Managementului sanitar și/sau cu capacități manageriale;

3) cunoaște limba româna, scris și vorbit;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

6) nu are antecedente penale;

7)  nu a atins vârsta de pensionare, conform legii;

8)  nu are sancțiuni disciplinare;

9) nu are interdicție de a ocupa anumite funcții.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs dosarul de participare, în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 27.03.2024 până la data de 10.04.2024 (inclusiv), care include următoarele documente:

 1. cererea de participare la concurs, cu menţionarea funcției solicitate;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii superioare, precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, dacă candidatul dispune de astfel de acte;
 4. documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 5. declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 6. adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 9. declarația de integritate, pe proprie răspundere, privind lipsa conflictelor de interese și existența rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă, soțul/soția, copilul, concubinul/concubina), care sunt angajați în instituția medico-sanitară publică pentru care a fost anunțat concurs și privind lipsa relației de rudenie cu persoanele responsabile  ale fondatorului acesteia.
 10. proiectul planului strategic de dezvoltare a IMSP CS, pentru următorii 5 ani, realizat de candidat.

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. Actele prevăzute la subpct. e), f), g), i) se depun în original.

 Actele pot fi depuse personal la sediul Consiliului raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 205 (Secția Juridiă și Resurse Umane), prin poştă (MD-6201) sau prin e-mail:consiliul_raional_singerei@yahoo.com.

Informaţii suplimentare la tel. 067322583 (Aliona CRĂCIUN).