Funcții vacante

Consiliul raional Sîngerei ANUNŢĂ: Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior, Secția Administrație Publică

 • Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist superior, Secția Administrație Publică

  Cerinţe specifice minime:

6 luni de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului;

– studii superioare, de licență sau echivalente absolvite preferabil în domeniul administrației publice sau alte domenii aferente (jurnalism, relații internaționale, drept)

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 

 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:

Scopul:

Asigurarea transparenței în procesul decizional și prestarea serviciilor publice de interes local, oferirea informaților utile cetățenilor privind activitatea curentă a Consiliului raional prin diferite mijloace de comunicare; Coordonarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor organizaționale.

Sarcinile:

 1. Informarea publicului alegător despre politicile publice şi activitatea cotidiană a Consiliului raional, Preşedintele raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional şi implicarea lui în procesul decizional.
 2. 2. Contribuirea la formarea imaginii Consiliului raional şi administraţiei publice raionale, asigurând un dialog eficient între autorităţile publice şi societatea civilă.
 3. Contribuirea la îndeplinirea lucrărilor de secretariat, la desfăşurarea şedinţelor consiliului raional, şedinţelor operative desfăşurate pe lângă Preşedintele raionului şi asigurarea transparenţei în procesul decizional, utilizând în acest scop panourile informative din sediul Consiliului raional, publicaţiile periodice locale, radioul local şi pagina web a Consiliului raional.
 4. 4. Includerea actelor administraţiei publice locale în Registrul de Stat a actelor locale (Dispozițiile Președinelui raionului).
 5. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs, începând cu data de 29.08.2023 până la data de 13.09.2023 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Notă: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Bibliografie:

 

           Acte normative în domeniul serviciul public

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional ;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/.2018;

·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

·         Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

·         Hotărârea Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

 • Hotărârea Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale.
 • Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31-03-1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova;

·         Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet.

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 205 (Secția Juridiă și Resurse Umane)         

Informaţii suplimentare la tel. 068679894

E-mail: serviculjuridic@gmail.com.