Anunțuri

Consiliul raional Sîngerei ANUNȚĂ:

Concurs Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret și concursul local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor

  1.Condițiile de bază pentru a participa la concursul respectiv:

 • Să dețină statutul de organizație necomercială de tineret;
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

2.Organizațiile de tineret pentru a participa la concurs, vor prezenta Comisiei de concurs dosarul de participare în decurs de 22 zile calendaristice, începând cu data de 27.03.2023 până la 17.04.2023 (inclusiv), care include următoarele documente:

 • Formularul de solicitare a finanțării,conform anexei nr.1;
 • Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
 • CV-ul organizației de tineret;
 • CV-ul coordonatorului de proiect;
 • Declarația de imparțialitate,conform anexei nr.3;
 • Dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 10 la sută din valoarea totală a proiectului;
 • Statutul și certificatul de înregistrare fiscal și actele adiționale după caz;
 • Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 • Dovada existenței surselor de finanțare oferite de terți:

-scrisori de intenție din partea terților;

-contracte de sponsorizare;

-dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorități publice , organizații guvernamentale și neguvernamentale;

-alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

 • Alte documente considerate relevante.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci când acesta conține toată documentația prevăzută la pct.2 respectându-se calendarul de organizare a concursului.

Actele vor fi depuse la Consiliul Raional Sîngerei , str. Independenței, 111, bir.213 (Serviciul Tineret și Sport )

     Informații suplimentare la telefon : 0262 8 45 65. E-mail: viorica.hadrc@yahoo.com

Accesați aici: Regulamentul de participare