Funcții vacante

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

Consiliul raional Sîngerei

         ANUNŢĂ:

Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 Cerinţe specifice:

– 1 an de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului;

– studii: licențiat în drept

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 
 1. Descrierea generică a funcției

–  realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

– aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;

– manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

– dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 1. Sarcinile de bază ale funcției respective:
 • Acordarea asistenței juridice și informaționale persoanelor supuse represiunilor politice.
 • Participarea la procesul de elaborare și redactare a proiectelor de decizii ale Consiliului raional și proiectelor de dispoziții ale Președintelui raionului.
 • Contribuirea la emiterea proiectelor de acte administrative privind înregistrarea asociațiilor obștești și întreprinderilor municipale. Ține Registrul de evidență al acestora.
 • Întocmirea, verificarea, înregistrarea contractelor dintre Consiliul raional și persoane fizice/juridice. Ține Registrul de evidență al acestora.
 • Acordarea asistenței informaționale și juridice privind declararea conflictului de interese, angajaților din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional. Ține Registrul de evidență al acestora.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 16.06.2022 până la data de 30.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;

·         Legea nr. 1225/1992 privind reabilitarea victemelor represiunilor politice;

 • Hotărâre de Guvern nr. 627/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîre de Guvern nr. 618/1993 pentru aprobarea regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la tinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

           

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

 

Șef, Secția Juridică și Resurse Umane                                                              _________________________

Teodor DONOS                                                                                                       15.06.2022