Fără categorie, Funcții vacante

Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Eenergetică

Consiliul raional Sîngerei

         ANUNŢĂ:

 • Prelungirea Concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist superior, Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

 

 Cerinţe specifice minime:

 

6 luni de experienţă profesională în domeniu;

– abilităţi de utilizare a computerului;

– cunoașterea legislației în domeniu.

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 
 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:

Scopul: Asigurarea realizării programelor naționale în domeniul eficienței energetice în raion, coordonarea activităților în domeniu.

 1. Participarea la organizarea și elaborarea programelor locale de îmbunătățire a eficienței energetice.
 2. Efectuarea controlului asupra realizării actelor normative ce conțin sarcini, directive în domeniul eficienței și surselor de energie regenerabilă.
 3. Efectuarea cel puţin o dată în an a analizei consumului de energie în vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
 4. Elaborarea periodică a prognozelor în domeniul eficienței energetice și resurselor energetice, precum și elaborarea planului de strategie pentru siguranța rutieră a raionului și monitorizarea îndeplinirii lui.
 5. Monitorizarea permanentă a stării tehnice a parcului auto care aparține Consiliului raional, activității privind transportarea călătorilor și bagajelor pe teritoriul raionului Sîngerei.
 6. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de  15 zile calendaristice, începînd cu data de 13.09.2022 până la data de 27.09.2022 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.

 

 1. Bibliografie
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „ Cu privire la conflictul de interese”
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
·         Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

·         Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică;
 • Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 45/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 698 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021;
 • Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la strategia energetică până în anul 2030.

 

Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

            Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.